SPRZEDAŻ / KUPNO / WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

Biuro nieruchomości

Oferta
Pow. działki

6872m2

Lokalizacja

Kalisz, ul. Budowlanych

Działki budowlane – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – ul. Budowlanych, Kalisz


Na sprzedaż 9 działek budowlanych, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, z dopuszczeniem lokali usługowych w parterze budynków.
Pierwsza działka znajduje się za sklepem spożywczym F1 przy ul. Polnej, kolejne działki biegną wzdłuż ul. Budowlanych w kierunku ul. Częstochowskiej.
Media znajdują się w ul. Budowlanych: prąd, woda, kanalizacja, gaz, telekomunikacja.
Ogłoszenie dotyczy działek o numerach ewidencyjnych od 9/7 do 9/15 oraz od 23/8 do 23/16 i 23/4 obręb 092 Rypinek
Szerokość działek – ok. 20 m
Powierzchnia wszystkich działek – 6872 m2
Cena 250 zł/m2

Oferta na wyłączność! Oznacza to, że znajdziesz ją tylko u Nas! Zapraszamy do kontaktu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
3) wielkość powierzchni całkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu:
nie mniej niż 1% i nie więcej niż 50%;
4) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 30% powierzchni działki;
5) wysokość zabudowy nie większą niż 15 m, lecz nie mniej niż 6 m;
6) geometrię dachów: strome – o kątach nachylenia połaci od 25° do 45°;
7) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
8) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie mniejszą niż 32 m;
9) obsługę komunikacyjną terenów bezpośrednio z dróg wyznaczonych w planie lub
z drogi przyległej do obszaru planu, stanowiącej działki nr geod. 9/6 i 23/7;
10) zapewnienie, w granicach terenu, co najmniej 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal
mieszkalny, wliczając w to miejsca w pomieszczeniach garażowych oraz co
najmniej 2 miejsc postojowych na każde 30 m2 powierzchni użytkowej usług,
w przypadku lokalizacji w budynku mieszkalnym lokalu usługowego;
11) lokalizację placu zabaw dla dzieci na każde rozpoczęte 50 lokali mieszkalnych,
przy czym powierzchnia każdego placu winna być nie mniejsza niż 100m2;

Dopuszcza się:
1) wydzielanie działek o powierzchni nie mniejszej niż 2200m2 każda i szerokości
frontu nie mniejszej niż 40 m każda oraz o kącie położenia bocznych granic
działek w stosunku do linii rozgraniczających drogi nie mniejszym niż 80°,
z wyłączeniem:
a) wydzielania działek przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej –
elektroenergetyki, które winny posiadać bezpośredni dostęp do dróg i dla
których nie wyznacza się ograniczeń w zakresie parametrów;
b) wydzielania działek w celu regulacji granic miedzy sąsiadującymi
nieruchomościami lub powiększenia sąsiednich nieruchomości, dla których
nie wyznacza się ograniczeń w zakresie parametrów;
2) realizację kondygnacji podziemnych, pod warunkiem zastosowania odpowiednich
rozwiązań technicznych w zakresie posadowienia budynków i izolacji wodnej;
3) realizację pomieszczeń garażowych w bryłach budynków mieszkalnych, w tym
w kondygnacjach podziemnych;
4) lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego
funkcjonowania terenu;
5) lokalizację boisk i niekubaturowych budowli sportowych;
6) wydzielanie w budynkach mieszkalnych lokali użytkowych z przeznaczeniem na
usługi, wyłącznie w parterach tych budynków;

Zakazuje się lokalizacji wolnostojących oraz dobudowanych do budynków
mieszkalnych: garaży, budynków gospodarczych i wiat.